فرم تقاضای کار

سر مهماندار (سالندار متخصص)

نام مجموعه به همراه مدت زمان و بخشی که در آن مشغول به کار بودید
نام مجموعه به همراه مدت زمان و بخشی که در آن مشغول به کار بودید
نام مجموعه به همراه مدت زمان و بخشی که در آن مشغول به کار بودید
نام مجموعه به همراه مدت زمان و بخشی که در آن مشغول به کار بودید
لطفا درصورتی که مدارک مرتبط با این حرفه دارید در این بخش آپلود کنید. 
مبلغ رو با حروف و به تومان یادداشت کنید لطفا