فرم تقاضای کار

کمک آشپز

نام مجموعه به همراه مدت زمان و بخشی که در آن مشغول به کار بودید
مثلا روش کاری بنده در این مجموعه مورد تشویق قرار گرفت،یا ایده های من در فروش به میزان فلان درصد افزایش فروش ایجاد کرد یا مثلا تغییراتی که شما ایجاد کردید و نتایج مثبت آنها قابل مشاهده بوده است یا مثلا کارهای ماندگاری که در این مجوعه به یادگار گذاشتید.
نام مجموعه به همراه مدت زمان و بخشی که در آن مشغول به کار بودید
مثلا روش کاری بنده در این مجموعه مورد تشویق قرار گرفت،یا ایده های من در فروش به میزان فلان درصد افزایش فروش ایجاد کرد یا مثلا تغییراتی که شما ایجاد کردید و نتایج مثبت آنها قابل مشاهده بوده است یا مثلا کارهای ماندگاری که در این مجوعه به یادگار گذاشتید.
نام مجموعه به همراه مدت زمان و بخشی که در آن مشغول به کار بودید
مثلا روش کاری بنده در این مجموعه مورد تشویق قرار گرفت،یا ایده های من در فروش به میزان فلان درصد افزایش فروش ایجاد کرد یا مثلا تغییراتی که شما ایجاد کردید و نتایج مثبت آنها قابل مشاهده بوده است یا مثلا کارهای ماندگاری که در این مجوعه به یادگار گذاشتید.
نام مجموعه به همراه مدت زمان و بخشی که در آن مشغول به کار بودید
مثلا روش کاری بنده در این مجموعه مورد تشویق قرار گرفت،یا ایده های من در فروش به میزان فلان درصد افزایش فروش ایجاد کرد یا مثلا تغییراتی که شما ایجاد کردید و نتایج مثبت آنها قابل مشاهده بوده است یا مثلا کارهای ماندگاری که در این مجوعه به یادگار گذاشتید.
اول شرایط رو بگو و  ترسیم کن ، بعد بگو که دقیقا چه کاری توی این موقعیت و بعد از گذر از این پیک انجام میدی؟
لطفا درصورتی که مدارک مرتبط با این حرفه دارید در این بخش آپلود کنید. 
مبلغ رو با عدد فارسی و به تومان یادداشت کنید لطفا
لطفا حجم عکستون پایین باشه و اگر در آپلود با خطا مواجه شدید از عکستون اسکرین شات بکیرین و بفرستید.